Bektemirov Khamro Solayevich

Bektemirov Khamro Solayevich

Head of Public education department of Khorezm region